+420 573 341 641  info@walmag.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD


 1. Tento reklamační řád upravuje postup reklamace zboží (dále také "předmět koupě") společnosti WALMAG MAGNETICS s.r.o., IČ 18189113, se sídlem Kroměříž, Hulínská 1799/1, PSČ 767 01 (dále také "společnost" a ,,prodávající") a poskytnutí záruky jejím obchodním partnerům (dále také ,,kupující").
   
 2. Reklamační řád je v platném znění zveřejněn na webových stránkách společnosti. Společnost je oprávněna reklamační řád průběžně novelizovat a o jeho změně formou e-mailu, nebo jiným vhodným způsobem, informovat obchodní partnery.
   
 3. Záruční doba předmětu koupě činí 24 měsíců od dodání zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak (v oficiální nabídce/objednávce). Prodávající odpovídá za to, že zboží bude mít smluvenou jakost a provedení, odpovídající účelu použití.

 4. U zboží, které podléhá režimu zákona č. 22/1997 Sb. a zákona 90/2016 Sb, uvede prodávající v kupní smlouvě (popř. v technické dokumentaci, nebo na faktuře), zda je na ně vydáno prohlášení o shodě dle požadavku tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů.
   
 5. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nároky kupujícího z vad zboží lze v zásadě uplatnit podle toho, zda došlo k podstatnému, či nepodstatnému porušení smlouvy.
   
 6. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po jeho dodání prohlédnout s vynaložením odborné péče a oznámit společnosti zjištěné vady zboží. Kupující je povinen písemně oznámit vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů poté, co vady zjistil, nebo mohl zjistit s vynaložením odborné péče.
 7. Reklamace zboží musí obsahovat popis vady a specifikaci nároku, který kupující vůči prodávajícímu uplatňuje.
   
 8. Pokud kupující prokazatelně neoznámí společnosti výskyt vady předmětu koupě během poskytnuté lhůty, jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká.
   
 9. V případě výskytu vady zboží, která může způsobit kujícímu, nebo třetím osobám majetkové škody, je kupující povinen o této vadě společnost neprodleně informovat, a to současně telefonicky a písemnou formou. Pokud kupující takto neinformuje společnost, nese veškerá rizika vzniklé škody.
   
 10. Reklamaci zboží může kupující uplatnit u prodávajícího rovněž e-mailem, nebo telefonicky. Za prokazatelné oznámení reklamace se však považuje pouze uplatnění formou doporučeného dopisu. Důkazní břemeno k prokázání termínu doručení a obsahu reklamace nese kupující.
   
 11. Prodávající je povinen reagovat na uplatněnou reklamaci zboží ze strany obchodního partnera nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace, není-li dohodnuto jinak.
   
 12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci kupujícího bez zbytečného odkladu. O průběhu a způsobu vyřízení reklamace prodávající průběžně informuje kupujícího a v písemném vyjádření uvede, zda vady uznává či nikoli.
   
 13. Kupující je povinen na žádost prodávajícího zajistit na své náklady a nebezpečí přepravu reklamovaného zboží do sídla prodávajícího a zpět za účelem posouzení a řešení reklamace předmětu koupě ze strany prodávajícího.
   
 14. Společnost je povinna případnou vadu zboží odstranit v přiměřené lhůtě odpovídající charakteru vady zboží.
   
 15. Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, odstraní prodávající vadu opravou, nebo dodáním náhradního zboží. Jde-li neodstranitelnou vadu, má kupující právo na slevu z kupní ceny, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.
   
 16. V případě odstranění vady části zboží je společnost odpovědná za vady opravené, nebo vyměněné části zboží ve stejné záruční době a za stejných podmínek, které jsou platné pro původně dodané zboží. U zbylých neopravených, či nevyměněných částí zboží je možné záruční dobu prodloužit pouze o takovou dobu, která je rovna době, během které bylo zboží následkem vady mimo provoz.
   
 17. Vadné části zboží, které byly v rámci reklamace nahrazeny bezvadovými částmi zboží, se stávají vlastnictvím prodávajícího.
   
 18. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, není-li dohodnuto jinak, nese prodávající náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním vad předmětu koupě. To se týká rovněž účelně vynaložených nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží do sídla prodávajícího a zpět v souvislosti s plněním povinnosti kupujícího uvedené v odstavci 14, které v případě uznání oprávněnosti reklamace následně refunduje prodávající kupujícímu na základě jeho žádosti.
   
 19. Pokud kupující vytkne prodávajícímu vadu zboží, která objektivně neexistuje, má prodávající právo na náhradu nákladů vzniklých následkem bezdůvodného uplatnění vady.
   
 20. Prodávající není odpovědný za vady způsobené nesprávnými informacemi a pokyny kupujícího.
   
 21. Prodávající je odpovědný pouze za vady předmětu koupě, které vzniknou za podmínek běžného provozu a neodpovídá za vady vzniklé v důsledku zvláštního provozu kupujícího. V pochybnostech je kupující povinen prokázat, že o zvláštních podmínkách provozu předmětu koupě prodávajícího před uzavřením smlouvy informoval.
   
 22. Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží, které jsou způsobeny chybnou údržbou, nesprávnou montáží, nebo chybnou opravou provedenou kupujícím, nebo jím provedenou úpravou předmětu koupě bez písemného souhlasu prodávajícího.
   
 23. Prodávající nenese odpovědnost za běžné opotřebení předmětu koupě.
   
 24. Prodávající za vady zboží rovněž neodpovídá, pokud byly reklamované vady způsobeny událostmi a okolnostmi, které nemůže prodávající nijak ovlivnit (tzv. vyšší mocí).
   
 25.  Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.