+420 573 341 641  info@walmag.cz

PODMÍNKY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

I. SPRÁVCE

1. Správcem vašich osobních údajů je společnost:  WALMAG MAGNETICS s.r.o
    sídlo: Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž 
    IČ: 18189113, DIČ:CZ18189113
    zapsaná v OR u krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 3215


    (dále společně jen jako „Společnost“). 

2. Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Zpracování vašich osobních údajů  provádí pověření zaměstnanci společnosti. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním

    způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních  zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu,

    aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a

    neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

1. Nemáte povinnost osobní údaje Společnosti poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Společnost mohla uzavřít smlouvu, resp.

    poskytnout jinou službu. Společnost vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Společnosti (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno).

    V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.

2. Společnost zpracovává zejména vaše následující osobní údaje:

      a) pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva (objednávka)
               - Jméno a příjmení
               - Adresu
               - E-mailovou adresu 
               - Telefon
               - Bankovní spojení
               - IČ a DIČ (u podnikající FO)
               - Kontaktní údaje na vaše zaměstnance
               - Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 
               - Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany


      b) pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Společnosti, tj. neuzavřeli jste se Společností žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Společnosti pouze registrovali 
               - Jméno a příjmení
               - E-mailovou adresu 
               - Telefon


     c) pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi
              - Jméno a příjmení
              - E-mailovou adresu

     d) Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním

         řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

     Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

3. Zpracovávané osobní údaje získá Společnost buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi),

    nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

 

Používá webová stránka www.walmag.cz cookies?

Ano. Cookies jsou malé soubory, které se místo poskytovatele služeb přenáší do počítače uživatele přes webový prohlížeč a umožňuje stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému

rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam

pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti,

které se mohou zobrazit na jiných webech.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů

reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Osobní údaje je nutné zpracovat: 

       a) pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění

           navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací.

          Zákonným důvodem zpracování je tedy:        

             (i) splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

            (ii) splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR),

           (iii) oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR), tj. zejména přímý marketing, kdy vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních

                 sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF a k provádění jednoduchých analytik

                 (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.),

           (iv) udělení souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) např. pro případ zasílání obchodních sdělení, které nespadají do přímého marketingu, tj. zejména zasílání obchodních

                 sdělení týkajících se nabídky zboží nebo služeb třetích osob

       b) pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Společnosti, tj. neuzavřeli jste se Společností žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u

           Společnosti pouze registrovali, je zákonným důvodem zpracování udělení vašeho souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá

           zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod. 

       c) pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi, je zákonným důvodem zpracování splnění (před)smluvní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu:

     a) v případě uzavření smlouvy budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za

         objednanou a dodávanou službu nebo zboží; máte však kdykoli právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,

2) Nesouhlas (námitku) se zpracováním vašich osobních údajů můžete zaslat Společnosti písemně na adresu Společnosti či e-mailem na adresu info@walmag.cz

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

        - dodavatelé externích služeb pro Společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),        

        - provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Společnosti.

2) V případě, kdy jste se Společností uzavřeli smlouvu, mohou vaše osobní údaje zpracovávat také:

        - v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,

        - společnosti ve stejné skupině jako je Společnost

        - osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám

          a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,

        - poskytovatelé platebních brán,

        - dopravci

        - na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy,

        - případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Společnost nevyužívá. 

3) Společnost nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. VAŠE PRÁVA

1) V rámci zpracování osobních údajů Společností máte právo:

      - požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje Společnost zpracovává,

      - požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,

      - vyžádat si u Společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

      - požadovat po Společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,

      - přenést vaše osobní údaje k jinému správci,

      - odvolat souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,

      - v případě zpracování z důvodu oprávněného zájmu Společnosti vznést námitku

      - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.