+420 573 341 641  info@walmag.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také "obchodní podmínky") popisují běžnou obchodní spolupráci při prodeji zboží a souvisejícím poskytování služeb mezi společností WALMAG MAGNETICS s.r.o., IČ 18189113, se sídlem Kroměříž, Hulínská 1799/1, PSČ 767 01 (dále také "společnost" nebo "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále také "kupující"). Společnost a její obchodní partneři jsou dále v těchto obchodních podmínkách společně označováni také jako smluvní strany, nebo jednotlivě jako smluvní strana.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností a jejími obchodními partnery a stávají se součástí smluvních ujednání, pokud s nimi účastníci smlouvy vysloví souhlas písemnou, nebo jinou formou.

1.3. Veškeré záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů a norem právního řádu České republiky.

1.4. Úprava vzájemných vztahů provedená těmito obchodními podmínkami má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona a před obchodními zvyklostmi. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně jednáním mezi smluvními stranami. Nedojde-li na základě jednání mezi smluvními stranami ke smíru, jsou k řešení sporů příslušné výlučně soudy České republiky.

1.6. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na webových stránkách společnosti. Společnost je oprávněna obchodní podmínky průběžně novelizovat a o změně obchodních podmínek vhodným způsobem informovat obchodní partnery.

1.7. Společnost si vyhrazuje právo měnit ceník a jeho platnost i v průběhu jeho období platnosti a zavazuje se o tom se partnery včas informovat před provedenou změnou.

2. Kupní smlouva a její plnění

2.1. K uzavření kupní smlouvy mezi společností a jejími obchodními partnery dochází zpravidla na základě objednávky kupujícího, která je návrhem kupní smlouvy, a potvrzením této objednávky ze strany společnosti.

2.2. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím a převzetí zboží kupujícím formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu nebo faktury, a to v obchodních případech, ve kterých cena zboží a služeb nepřevyšuje částku 200.000,- Kč v jednotlivém případu dodávky zboží a služeb.

2.3. V případě neurčitosti, nebo jiných nedostatků objednávky vyzve společnost obchodního partnera k jejímu doplnění, nebo opravě. V případě, že nelze objednávku obchodního partnera přijmout, vyrozumí společnost obchodního partnera o nepřijetí objednávky.

2.4. Pro uzavření kupní smlouvy v obchodních případech převyšujících částku 200.000,- Kč v jednotlivém případu dodávky zboží a služeb je povinná písemná forma smlouvy.

2.5. Kupní smlouva musí, není-li dohodnuto jinak, obsahovat:

        a) Identifikaci smluvních stran;
        b) specifikaci zboží včetně jeho technických parametrů;
        b) cenu zboží;
        c) uvedení garance za kvalitu zboží ve formě reklamačních podmínek nebo záručního listu;
        d) termín dodávky;
        e) způsob přepravy;
        f) platební podmínky.

2.6. Pokud dojde po uzavření kupní smlouvy ke změně požadavků obchodního partnera, nebo ke změnám ve výrobě, které mohou ovlivnit plnění uzavřené kupní smlouvy, zahajuje společnost změnové řízení. Veškeré změny a dodatky kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma smluvními stranami.

2.7. K přechodu vlastnického práva ke zboží dochází úplným zaplacením kupní ceny.

2.8. Pokud není dohodnuto jinak, platí, že místem dodání zboží je sídlo kupujícího.

2.9. Pokud obchodní partner dodatečně zjistí, že nebude schopen převzít dodávku zboží od smluvního dopravce, nebo od prodávajícího ve smluvené době dodání, musí o tom neprodleně informovat společnost písemnou formou a uvést příčinu a datum, kdy bude schopen zboží převzít. Pokud kupující nepřevezme zboží v době dodání, nebo neposkytne potřebnou součinnost, aby mohlo být dodání realizováno, nedotýká se tato skutečnost povinnosti kupujícího platit kupní cenu, jako kdyby bylo dodání zboží uskutečněno. Prodávající v tomto případě zajistí uskladnění zboží na riziko a náklady obchodního partnera.

2.10. Pokud obchodní partner nepřevezme zboží v dohodnutém termínu, může společnost písemně stanovit kupujícímu dodatečnou lhůtu pro převzetí dodávky zboží. Pokud z jakýchkoli důvodů, za které společnost není odpovědná, obchodní partner nepřevezme dodávku zboží ani během této dodatečné lhůty, vzniká společnosti právo od smlouvy písemně odstoupit, a to i částečně. Tím není dotčeno právo společnosti na náhradu škody, kterou utrpěla z důvodu porušení smluvních povinností ze strany obchodního partnera.

2.11. Každá smluvní strana má právo pozastavit výkon svých smluvních povinností, pokud je výkon těchto povinností znemožněn, nebo učiněn nepřiměřeně obtížným zásahem tzv. vyšší moci, tj. například povodní, embargem apod.

2.12. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím může být ukončen zejména splněním závazků smluvních stran, písemnou dohodou nebo písemným odstoupením v případě, že dojde k pod-statnému porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny o dobu delší než jeden měsíc a dále prodlení prodávajícího s dodáním zboží o dobu delší než jeden měsíc od smluveného termínu dodání zboží.

2.13. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu (jednání) doklady, prokazující jím tvrzené důvody.

2.14. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí písemně bez zby-tečného odkladu vyjádřit a uvést, zda důvody odstoupení uznává či nikoli. Pokud důvody oznámení odstoupení od smlouvy neuznává, je smluvní strana povinna uvést, v čem spatřuje nedostatek důvodů k odstoupení od smlouvy.

2.15. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu a na náhradu škody.

2.16. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

2.17. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.

3. Platební styk

3.1. Platebním podkladem pro platbu kupujícího je daňový doklad (dále jen "faktura"). Splatnost faktury je zpravidla 14 dnů od vystavení faktury, pokud si smluvní strany nedojednaly jinak. Právo fakturovat dohodnutou kupní cenu vzniká okamžikem dodání zboží.

3.2. Dodání zboží je zároveň pokládáno za uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty bude obsahovat identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno, dokladu osvědčujícího zdanitelného plnění, číslo faktury, datum splatnosti, popřípadě částku poskytnuté zálohy s uvedením čísla zálohové faktury. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem osoby oprávněné ji vystavit.

3.3. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy u jednotlivého uskutečnění zdanitelného plnění k fakturované ceně zboží daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

3.4. V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé náležitosti chybí, je kupující povinen fakturu vrátit zpět prodávajícímu do data její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti.

3.5. Faktura prodávajícího bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího č.ú. KB 417 945 691/0100. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání platby kupujícího na účet společnosti.

3.6. V případě úhrady faktury kupujícím po datu její splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení a smluvní pokutu.

4. Reklamace

4.1 Reklamace zboží u prodávajícího se řídí platným reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek.